ഖത്തറിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം

576

2024 ജൂലൈ 15-ന് ഖത്തറിലെ തത്സമയ സ്വർണ്ണ വില ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 24k സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെയും 22k സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രതിദിന വിനിമയ നിരക്ക് ചുവടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന അളവുകളിൽ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വിലയും പട്ടിക കാണിക്കുന്നു: 1 ഗ്രാം, 8 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം, 1 കിലോ, 1 ഔൺസ്, 1 പവൻ, 1 തോല.

Today’s Gold Price in Qatar = 289.22204 QAR / 1 Gram*

Quantity22 carat24 carat
1 gram289 QAR314 QAR
8 gram2314 QAR2508 QAR
100 gram28922 QAR31352 QAR
1 Ounce
31.1034768 grams
8996 QAR9751 QAR
1 Kilogram
1000 grams
289222 QAR313517 QAR
1 Soveriegn
7.322381 grams
2118 QAR2296 QAR
1 Tola
11.6638038 grams
3373 QAR3657 QAR