ഖത്തറിലെ നഴ്‌സറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിർണായകമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി

28

ദോഹ, ഖത്തർ: നഴ്‌സറികളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ എല്ലാ നഴ്‌സറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിതല തീരുമാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

നഴ്‌സറികളുടെ തരങ്ങൾ, അവരുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളും അനുഭവപരിചയവും, നഴ്‌സറി ആസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, നഴ്‌സറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള ലൈസൻസിംഗ് ഫീസ് നിർണ്ണയിക്കൽ എന്നിവ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

“കുട്ടികളുടെ ആദ്യകാല ഘട്ടം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ. കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ നഴ്‌സറികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി, കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മാനസികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഒരുക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുംബ അവബോധം ചെറുപ്പം മുതലേ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ-ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഒമർ അൽ-നാമ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, നഴ്‌സറി തൊഴിലാളികൾക്ക് യോഗ്യത നിര്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് , ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ, അധ്യാപന മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കേഡറുകളും കഴിവുകളും നൽകാനും അതുവഴി പരിചരണത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനും പഠന ഫലങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായി, എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നഴ്സറി പരിസരത്ത് പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നഴ്‌സറി ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫീസ് 1,000 ഖത്തർ റിയാലായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.നഴ്‌സറികൾക്ക് അവരുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ആറ് മാസത്തെ സമയം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു.

നഴ്‌സറികൾ, കിൻ്റർഗാർട്ടനുകൾ, ഡേകെയർ സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയും സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദേശീയ വികസന തന്ത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിചരണത്തിൻ്റെയും പഠന ഫലങ്ങളുടെയും നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.