ഒറിക്‌സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ

72

ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിലെയും അതിൻ്റെ അംഗീകൃത അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമായി ഒറിക്‌സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ മികച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു.

ഖത്തർ എയർവേയ്‌സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഓർബിറ്റൽ എജ്യുക്കേഷൻ നടത്തുന്നതുമായ ഈ സ്‌കൂൾ സുരക്ഷിതവും കരുതലും സ്വാഗതാർഹവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നു.

വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പഠനത്തോടുള്ള ശക്തമായ പെഡഗോഗിക്കൽ സമീപനം, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാർമ്മികത, സ്വന്തമായതിൻ്റെ അഭിമാനം, പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവ കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ Oryx തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായി ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ നോക്കാം ഒറിക്‌സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുക CLICK HERE