വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ വാടക 90% കുറച്ചു

38

ദോഹ, ഖത്തർ: ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ, വ്യവസായ മേഖലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ വാടക നിരക്ക് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 100 ക്യുആർ നിന്ന് 10 ആയി കുറച്ചു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രി HE അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അത്തിയ, 2024-ലെ മന്ത്രിതല പ്രമേയം (123) പുറപ്പെടുവിക്കുകയും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ഭൂമിയുടെ വാടക മൂല്യം മുൻ മന്ത്രിതല തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വാടക മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറക്കുകയും ചെയ്തു.

ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം.

വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, ലോജിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഭവന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മുനിസിപ്പൽ ഭൂമിയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ തീരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ വാടക മൂല്യം പ്രതിവർഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 100 റിയാലിൽ നിന്ന് 10 റിയാലായി കുറയും കൂടാതെ ലോജിസ്റ്റിക് പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ വാടക മൂല്യം 20 റിയാലിൽ നിന്ന് 5 റിയാലായി കുറയ്ക്കുന്നു.

സമ്മിശ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വാടക മൂല്യം സംബന്ധിച്ച്, വ്യാവസായിക അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒഴികെയുള്ള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഭൂപ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മുഴുവൻ വാടക മൂല്യവും ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 10 റിയാൽ എന്ന നിരക്കിൽ പ്രതിവർഷം കണക്കാക്കുന്നു.

വ്യാവസായിക അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് സൗകര്യങ്ങളുടെ സേവന അനെക്സായി തൊഴിലാളികളുടെ ഭവനം പോലെയുള്ള വാണിജ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വാടക മൂല്യം ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 5 റിയാൽ കണക്കാക്കുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം സൂചിപ്പിച്ചു.

വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനമോ ലോജിസ്റ്റിക് പ്രവർത്തനമോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും പാർപ്പിട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വാടക മൂല്യം പ്രതിവർഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 10 റിയാൽ കണക്കാക്കുന്നു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയവുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ കരാറുകൾ 25 വർഷത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും പുതിയ തീരുമാനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു, പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ, ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും വാടക മൂല്യം അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ കാലയളവ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രിക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാം.

മന്ത്രിതല തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/KoSoUp4zmX37oNOEIokxd2