പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഖത്തർ മ്യൂസിയങ്ങൾ,പുതിയ പ്രവർത്തന സമയം ഇങ്ങനെ

84

ദോഹ, ഖത്തർ: ഖത്തർ മ്യൂസിയംസ് (ക്യുഎം) തങ്ങളുടെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം.പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സായാഹ്ന പരിപാടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശേഖരങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ പരിചരണവും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കാനും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

2024 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന മ്യൂസിയങ്ങൾ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തർ (NMoQ), ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് മ്യൂസിയം (MIA), 3-2-1 ഖത്തർ ഒളിമ്പിക് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് മ്യൂസിയം (QOSM), കൂടാതെ മതാഫ്: അറബ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് .

പ്രവർത്തി സമയത്തിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ഖത്തർ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ശേഖരങ്ങൾ, താത്കാലിക പ്രദർശനങ്ങൾ, പൊതു പരിപാടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക ഓഫറുകൾ കണ്ടെത്താൻ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അനുവദിക്കും.

വിപുലീകൃത സമയത്തിന് പുറമേ, സന്ദർശകരുടെ സന്ദർശനം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, അവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, സ്റ്റാഫ് പരിശീലനം, പുതിയ പ്രദർശനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അടച്ചിടൽ നടപ്പിലാക്കും. ശേഖരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പുതിയതും ആകർഷകവുമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ വിശ്രമ ദിനങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.

QM-ൻ്റെ സാധാരണ അവധിക്കാല അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും, എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രസക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി അടച്ചിരിക്കും – ഈദ് അൽ ഫിത്തറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസവും ഈദ് അൽ അദ്ഹയുടെ ആദ്യ ദിവസവും – ഈ സുപ്രധാന അവധി ദിനങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നു. .

പുതിയ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തന സമയം ഇപ്രകാരമാണ്:

ഖത്തർ നാഷണൽ മ്യൂസിയം (NMOQ)

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm;
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

ജിവാൻ

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെ

കഫേ 875

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: 9am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

തലത്തീൻ

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: 8am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

ഡെസേർട്ട് റോസ് കഫേ

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ

ദിനാര കാസ്കോ

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ
ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ അടച്ചു

അൽ ഗരിസ്സ ഐസ്ക്രീം

ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വ്യാഴം: 9am – 9pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ

NMoQ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് (MIA)

ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ശനി: 9am – 7pm
ബുധനാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

IDAM

ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 – 2 മണി, 7 മണി – 9 മണി
വെള്ളി, ശനി: അവധി
മ്യൂസിയം അടയ്ക്കുന്ന ദിവസം തുറക്കും

MIA കഫേ

ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ശനി: 9am – 7pm
ബുധനാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

MIA ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്

ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ശനി: 9am – 7pm
ബുധനാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

3-2-1 ഖത്തർ ഒളിമ്പിക് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് മ്യൂസിയം (QOSM)

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

3-2-1 കഫേ

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

3-2-1 ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
ചൊവ്വാഴ്ച: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

മത്താഫ്: അറബ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട്

ഞായർ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
തിങ്കൾ: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

മത്താഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്

ഞായർ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ശനി: 9am – 7pm
തിങ്കൾ: അവധി
വ്യാഴാഴ്ച: 9am – 9pm
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

ജോ & ജ്യൂസ്

ശനി, ഞായർ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം: 9am – 7PM
തിങ്കൾ: അവധി
വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ 7 വരെ

ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ
https://chat.whatsapp.com/COLIEiEjuo2EFqu3q54KZp